Política de qualitat

Tot el personal del centre està compromès en que l’Institut Santa Eugènia sigui fidel a la seva identitat i caràcter propi, per això:

a) És de la màxima prioritat obtenir uns resultats excel·lents i equitatius, és a dir, assolir l’èxit de tots els alumnes.

b) L’obtenció d’uns resultats excel·lents ha d’anar necessàriament vinculada a satisfer i augmentar la confiança en el sistema educatiu de la comunitat educativa (alumnat, famílies, professorat, empreses i institucions col·laboradores) i de les institucions educatives i entorn social.

c) L’estructura organitzativa i l’organització pedagògica s’ajusta als requeriments normatius i als requisits de la norma ISO9001. Per tant, s’assumeix com a propi el sistema de gestió per processos que empodera a tot el personal, de tal manera que es disposa d’un lideratge distribuït que arriba a l’aula.

d) El sistema de gestió de qualitat del centre abasta tots els estudis que s'hi realitzen: Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Cicles Formatius i Curs d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior, però en queda exclòs el disseny dels currículums (punt 8.3 de la norma ISO 2015), aquesta responsabilitat la té el departament d’Ensenyament.

e) La voluntat d’obtenir resultats excel·lents s’entén vinculada a un sistema de gestió del centre de qualitat, estructurat en les següents fases cícliques: planificació del servei, execució de la planificació, valoració de l’execució i nova planificació, que reinicia el cicle, incorporant les millores i/o canvis que la valoració suggereixi.

f) Com a centre, la planificació es realitza a dos nivells: la planificació quatrianual, establerta en el Projecte de Direcció (PdD), i l’anual, establerta a la Programació General Anual (PGA). Els objectius del Projecte de Direcció són  coherents amb la Política i els objectius de qualitat que aquí s’estableixen, així com amb la resta de previsions del PEC, a més, tenen associats indicadors que quantifiquen el grau d’assoliment.

g) Tots els estaments del centre segueixen continuadament el cicle de planificació, execució, valoració i nova planificació, com a eina bàsica per a l’assegurament de la qualitat dels serveis que oferim.

h) L’execució de la planificació queda registrada, quantitativament, en els indicadors de resultats que, juntament amb la resta d’indicadors, permet fer una valoració empírica de l’execució i una presa de decisions basada en l’evidència.

i) La valoració i les propostes de millora l’han de fer totes les persones involucrades en l’execució que es valora i s’ha de centrar en l’àmbit que és de la seva competència, sense excloure la possibilitat de fer suggeriments a altres estaments del centre o de la comunitat educativa.

j) La norma de sistemes de gestió ISO 9001 fixa els requisits, internacionalment reconeguts, d’un sistema de gestió de qualitat. El sistema de gestió del centre està certificat, per una entitat independent, segons aquesta norma.