Política de qualitat

La Política de qualitat de l’Institut Santa Eugènia vol aconseguir la:

1. Satisfacció dels agents que participen directament en els processos d’Ensenyament - Aprenentatge: alumnat i professorat, i en el cas de la Formació Professional, les empreses o institucions que col·laboren amb nosaltres impartint les Unitats Formatives o els Crèdits de Formació en Centres de Treball, la Formació Professional Dual.

2. Satisfacció dels destinataris que reben o gaudeixen dels resultats obtinguts del procés educatiu: famílies, empreses o institucions que insereixen laboralment l’alumnat, els centres educatius que reben l’alumnat procedent d’aquest centre i la comunitat de l’entorn del centre on s’insereix socialment l’alumnat.

3. Satisfacció de la política educativa establerta pels poders públics, en tan en quan recull les necessitats socials en matèria educativa. Aquestes necessitats són traduïdes mitjançant les lleis educatives, els decrets d’establiment dels currículums, i les normes reguladores.

I com a estratègia de desenvolupament de la Política de qualitat s’adopta el model en que s’inspira la norma UNE-EN-ISO 9001:

              Planificar ---> Desplegar ---> Verificar ---> Millorar

I amb aquesta finalitat s’incorporen a mode de concreció els Objectius Estratègics que figuren en el Pla Estratègic del centre:

1. Millorar els resultats educatius

2. Millorar la cohesió social

3. Millorar la confiança dels grups d’interès