Matrícula semipresencial
La Formació Professional Inicial preveu un conjunt de mesures flexibilitzadores per facilitar l'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior a totes aquelles persones amb dificultats per cursar de forma presencial aquests estudis, i una d'aquestes mesures és la matrícula semipresencial.

EL PROPER CURS L'INSTITUT SANTA EUGÈNIA OFERIRÀ AQUESTA MODALITAT DE MATRÍCULA

Persones a qui va adreçada - A totes aquelles persones que acreditin documentalment la incompatibilitat de l'horari lectiu amb:
a) el treball, o
b) tenir cura d'altres persones, o 
c) qualsevol altra circumstància excepcional que els impedeixi o dificulti d'assistir a la totalitat de les hores lectives.

Condicions per al seu desenvolupament:
1) Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.
2) Cal fer totes les activitats d'ensenyament - aprenentatge per al crèdit o UF.

Canvi de matrícula: per passar de la modalitat presencial a la no presencial, o a l'inrevés, cal l'autorització del director/a del centre.

Oferta de matrícula semipresencial:

 Família Professional  Cicle formatiuCFGM CFGS 
 Edificació i obra civil Obres d'interior, decoració i rehabilitació X 
 Edificació i obra civil Projectes d'edificació 
 Electricitat i electrònica Instal·lacions electriques i automàtiquesX 
 Electricitat i electrònica Sistemes electrotècnics i automatitzats  
 Fabricació mecànica MecanitzacióX 
 Formació i orientació laboral  Prevenció de riscos laborals X