Projecte educatiu
Característiques del centre:
S'ha renovat el Projecte Educatiu el curs 17-18 (veure enllaç al document al peu) i el seu objectiu central és acollir, integrar, orientar i formar a tot l'alumnat. La diversitat de l'alumnat brinda un entorn privilegiat per poder-ho assolir i esperona a ser una comunitat educativa cohesionada i acollidora; mitjançant l'aprenentatge globalitzat, la innovació i la inclusió.

Actuacions i projectes:
- A l'ESO es treballa per projectes i per matèries en contextos reals, amb un enfocament motivador pels alumnes. Un dels projectes interdisciplinars del centre ha estat mereixedor de la dotació de la Beca Girona Premi d'Europa de l'ajuntament.- Francès com a segona llengua estrangera des de 3r d'ESO fins a 2n de Batxillerat.
- Activitats curriculars fora del centre a l'ESO i a Batxillerat:- de coneixença de l'entorn social, cultural i natural, facilitant així l'aprenentatge per contacte directe amb l'entorn.- de cohesió de grup.- esportives.- Activitats transversals multinivell: Sant Jordi, Nadal.- Participació en activitats solidàries: Banc dels aliments, arrelarreu contes.
- L'Institut Santa Eugènia és escola verda, per tant, incorpora els continguts i valors de la sostenibilitat en el currículum i en la gestió del centre i s'implica de forma activa en la millora de l'entorn.
- Col·laboració amb les escoles de primària properes per coordinar la transició dels alumnes del centre de primària a l'Institut.
- Plans d'actuació tutorials actualitzats per fer front a les necessitats d'orientació , educació emocional i competències personals i socials dels nostres alumnes, en funció de l'edat i els estudis que realitzen.
- En el marc dels plans d'acció tutorial, s'ofereix orientació personal, acadèmica i professional de forma personalitzada i adaptada a les necessitats de cadascun dels estudis. Un ampli i especialitzat equip en orientació educativa, amb la col•laboració dels tutors, vetllen pel seu bon funcionament.- Trobades i contactes individuals entre el tutor i la família, amb la periodicitat que cada alumne requereixi, per assegurar tenir un servei de tutoria ajustat a les seves necessitats.
- Mitjançant els criteris d'agrupament dels alumnes, agrupaments flexibles, desdoblaments, vetllem perquè tots els alumnes tinguin l'atenció educativa que necessiten per assegurar el seu màxim progrés.
- Patis d'ESO dinamitzats per educadors i el propi professorat per contribuir des del lleure a l'assoliment de les competències personals i socials de l'alumnat. Espai de pati de 1r d'ESO diferenciat de la resta.
- Organització de tallers d'estudi assistit, en horari extraescolar, per aquells alumnes que ho necessitin.
- L'AMPA del centre és molt activa, organitza, amb la col•laboració del centre, una gran varietat d'activitats extraescolars a la tarda: esportives, musicals, de dansa i interpretació, entre d'altres i que, des del vessant extraescolar, contribueixen a la formació integral de l'alumne. Addicionalment l'AMPA col•labora amb el centre en diverses activitats.
- Organització de xerrades per a les famílies sobre diverses temàtiques educatives per reforçar el seu vincle amb el centre i ajudar-les en l'educació dels seus fills/es.
- Al batxillerat tenim percentatges d'aprovats de pràcticament el 100% a la selectivitat.- Es duen a terme Treballs de Recerca del batxillerat en col·laboració amb entitats externes a l'institut que contribueixen a elevar el nivell dels treballs presentats.
- A la Formació Professional també es duen a terme una àmplia varietat d'activitats curriculars fora del centre: per potenciar el coneixement aplicat i de l'entorn empresarial.
- Visiten el centre especialistes en diferents camps del coneixement, de l'entorn empresarial, cultural i social per guanyar en especialització i qualitat en la docència que impartim.
- Es fomenta de la participació en premis i concursos per contribuir a l'excel·lència dels nostres estudis. Recentment s'han obtingut premis en la convocatòria del premi Poincaré de treballs de recerca en matemàtiques del batxillerat i en l'última convocatòria del Catskills de la FP.
- Organització d'intercanvis i viatges internacionals.
- Pertinença a les xarxes de mobilitat, innovació i emprenedoria d'FP que contribueixen a que la nostra Formació Professional apliqui les tècniques docents més avançades i innovadores.
- El centre aplica mesures flexibilitzadores a la FP per tal de fer possible combinar l'estudi amb una activitat laboral.
- L'Institut disposa d'una àmplia xarxa d'empreses col·laboradores per poder permetre als alumnes fer una Formació en els Centres de Treball enriquidora i avançada.
- Els cicles de la família d'Arts Gràfiques es fan en la modalitat dual que permet simultanejar les pràctiques a l'empresa amb l'activitat laboral dins la mateixa empresa.
- Tots els cicles de l'Institut Santa Eugènia gaudeixen d'una inserció laboral de pràcticament el 100%.

Recursos i equipaments.
- El centre disposa d'una amplia xarxa d'equipaments informàtics per un ús eficient de la més avançada tecnologia de la informació i la comunicació a les aules.
- La xarxa informàtica també serveix eficaçment per a la gestió del centre: s'informa en temps real a les famílies de les possibles absències de l'alumnat, incidències o observacions i es simplifiquen i agilitzen els tràmits de preinscripció i matrícula, es genera documentació personalitzada per a les famílies per tal de facilitar el seguiment del progrés de l'alumne.
- L'institut disposa de diversos laboratoris, completament equipats on, en grups reduïts, es poden dur a la pràctica experiències que permeten una docència més vivencial, aplicada i alhora aprofundida.
- L'institut també disposa de tallers de tecnologia que permeten un enfocament marcadament aplicat, tal i com correspon a aquesta matèria.
- Tots els cicles formatius disposen de tallers específics, perfectament equipats, alguns d'ells únics en un ampli àmbit geogràfic.

Serveis que ofereix el centre
- Biblioteca, equipada amb ordinadors, oberta totes les tardes a tot l'alumnat per a consulta, treball i estudi.
- Servei de banc de llibres a l'ESO: es deixen llibres en préstec a les famílies associades a l'AMPA.
- Servei de bar durant tot el dia.
- Servei d'informació per a la salut, realitzat per professionals del CAP de Can Gibert dins del programa Salut i Escola.
- Servei de lloguer d'armariets per poder dipositar material escolar d'ús personal.
- Servei d'Assessorament i Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral.
- Servei de borsa de treball per alumnes titulats d'FP.

Projecte Educatiu de Centre