Educació Secundària Obligatòria (ESO) DEL 13 AL 22 DE MAIG

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


En emplenar la sol·licitud amb suport informàtic trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. Els nens que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats o també es pot consultar l'identificador de l'alumne a través del web del Departament d'Educació.

 

En casos excepcionals i durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor de l'alumne o alumna pot sol·licitar aquest identificador per correu electrònic a la bústia electrònica oficial dels serveis territorials del Departament, enviant el DNI o document equivalent escanejat o fotografiat.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS  EN SUPORT INFORMÀTIC DEL 13 AL 22 DE MAIG   :

Un cop a dins de Presentar la  sol·licitud  baixeu per la pàgina  fins que trobeu  PAS1 , baixeu fins l'opció PER INTERNET i cliqueu VES-HI

Una vegada enviades telemàticament les dades s'obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard, juntament amb  tota la documentació requerida fotografiada o escanejada (identificativa i l'acreditativa dels criteris de prioritat)  s'han  d'enviar per  correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció:

  CORREU OFICIAL  INSTITUT SANTA EUGÈNIA :   b7006939@xtec.cat   

El centre ha de respondre per correu confirmant la recepció de la sol·licitud (resguard) i la documentació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

 

 

CALENDARI
 • Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds amb suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

 

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020 IMPORTANT COMPROVAR PUNTUACIÓ
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020  , 

ES POT ENVIAR LA RECLAMACIÓ AL CORREU b7006939@xtec.cat 


 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020

 
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS  (NOMÉS casos excepcionals)  PRESENCIALMENT  però  AMB CITA PRÈVIA:  DEL 19 AL 22 DE MAIG  ,


  RESERVA  AQUÍ LA CITA PREVIA


O bé al telèfon    623039678   /683344747 / 972230111    Només cita prèvia 

HORARI D'ATENCIÓ TELEFÒNICA  DE 9h a 14h  i DE 15h a 18.30 h 

 


Condicions específiques per les atencions presencials al centre donada la situació de pandemia de la COVID-19


LA SECRETARIA DEL CENTRE ATENDRÀ A LES PERSONES QUE TINGUIN CITA PRÈVIA I NOMÉS PER REGISTRAR SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ

AL CENTRE HA DE VENIR EL MENOR NOMBRE POSSIBLE DE PERSONES A FER LES GESTIONS ( PREFERIBLEMENT UNA SOLA PERSONA). 

NO HAN D'ACUDIR AL CENTRE PERSONES DE GRUPS D'ESPECIAL VULNERABILITAT O EN PERÍODE DE CONFINAMENT O QUE PRESENTIN SIMPTOMES, EN AQUEST CAS PODEN AUTORITZAR PER ESCRIT A UNA ALTRA PERSONA A PORTAR LA SOL·LICITUD I LA DOCUMENTACIÓ.

RECORDEM LA RECOMANACIÓ DE PORTAR MASCARETA I GUANTS. PORTEU BOLÍGRAF.

 

   Documentació que cal presentar:

 1. Imprés de sol·licitud  (i fotocòpia si es vol endur un resguard de registre d'entrada)  degudament omplert i signat. Només un imprès al centre de primera opció (  es poden posar fins a 10 centres per odre de prioritat). Cal emplenar el camp de l’identificador de l’alumne (IDALU) que us facilitaran a la vostra escola i és obligatori emplenar el camp de correu electrònic. 

 2. Documentació identificativa

 

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 3Documentació a efectes de barem,  

 • En el cas de proximitat del domicili, si l’adreça que figura al DNI no és la correcta, un certificat  o volant municipal de convivència. En el cas d’estrangers a més, sol•licitud de canvi de  domicili a la Delegació del Govern.
 • En el cas que el lloc de treball dels pares estigui dintre de l’àmbit del centre, certificat de l’empresa (només en el cas que el domicili no sigui dintre de l’àmbit del  centre).
 • En el cas de que siguin beneficiaris de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadanial’ acreditació corresponent .
 • En el cas de fer constar una discapacitatcertificat de discapacitat expedit pel   Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes. Si és el cas document acreditatiu de ser beneficiari de pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa.
 • En el cas de ser família nombrosa o monoparentaltítol de família nombrosa o monoparental vigent.