Batxillerat  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS de preinscripció  DEL 27 DE MAIG AL 3 DE JUNY

Els ensenyaments de batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s'hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s'hagi obtingut el graduat en educació secundària obligatòria.

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per accedir al batxillerat:

- de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s'està cursant l'ESO,  ELS ALUMNES QUE FEU ACTUALMENT 4r D'ESO A L'INSTITUT SANTA EUGÈNIA I VOLEU CONTINUAR AQUÍ FENT BATXILLERAT,  NO HEU DE FER PREINSCRIPCIÓ. PROPERAMENT REBREU INFORMACIÓ PER FER MATRÍCULA INTERNA
- de qualsevol modalitat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu, encara que s'imparteixi en el mateix centre on s'està matriculat,

Per fer la preinscripció cal     

 1. Conèixer el calendari de tot el procés,

 2.  Conèixer els Centres

 3. Conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i reunir la documentació, si escau

 4. Emplenar i presentar la sol·licitudsi és la sol·licitud electrònica, amb l'enviament ja queda enregistrada; si s'emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal presentar la sol·licitud al centre, 

Breu guia per fer la sol·licitud de preinscripció : 

Un cop a dins de sol·licitud de preinscripció   baixeu per la pàgina Presentació de sol·licitud a qualsevol batxillerat aneu a  PAS1  fins l'opció Per internet  

i cliqueu, un cop dins,  VES-HI  a la sol·licitud electrònica o bé a la  sol·licitud amb suport informàtic.

 •  En cas de  Sol·licitud electrònica  Cal identificar-se mitjançant un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil, i el número d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC). El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre.
 • En cas de  Sol·licitud amb suport informàtic  Una vegada enviades telemàticament les dades s'obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard, juntament amb  tota la documentació requerida* fotografiada o escanejada (identificativa i l'acreditativa dels criteris de prioritat)s'han  d'enviar per  correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció:

ATENCIÓ Per justificar els criteris de prioritat, en enviar la sol·licitud (tant l'electrònica com la de suport informàtic) s'executen les consultes telemàtiquesa les diferents administracions. En el resguard de la sol·licitud es detalla si s'ha pogut verificar el criteri o no. Cal tenir en compte que la consulta de l'empadronament (i si no s'ha pogut verificar algun dels altres criteris també) es realitza en diferit. Així doncs, es rebrà un segon correu electrònic a l'adreça que s'ha fet constar en la sol·licitud, juntament amb la còpia del resguard. En aquest resguard es detallà la documentació que cal enviar per correu electrònic escanejada o fotografiada a la bústia electrònica oficial del centre educatiu que s'ha demanat en primera opció i en el termini establert.
                      
                                                                 CORREU OFICIAL  INSTITUT SANTA EUGÈNIA :   b7006939@xtec.cat

El centre ha de respondre per correu confirmant la recepció de la sol·licitud (resguard) i la documentació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

En els casos excepcionals en què no es pugui enviar per correu electrònic, els centres  la presentació del resguard de sol·licitud i/o la documentació SERÀ PRESENCIAL  I CAL SOL·LICITAR  A PARTIR DEL DIA 27 DE MAIG  CITA PRÈVIA PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT   PER FER EL TRÀMIT AL CENTRE EL 2 O 3 DE JUNY al centre

DOCUMENTACIÓ*   

Documentació identificativa  

Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020, ha d'enviar per correu electrònic escanejat o fotografiat el DNI o NIE de l'alumnenomés en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris.

Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020, ha d’enviar per correu electrònic escanejats o fotografiats els documents següents:

 • El DNI o NIE de l'alumne, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris.
 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris.
,  
Documentació a efectes de barem  
      
          CRITERIS GENERALS

        1. En cas de tenir germans al centre no cal aportar documentació.

        2.  Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a o el guardador/a de fet.
 • L'acreditació de les dades del domicili habitual s'obtindrà electrònicament mitjançant l'accés al padró municipal d'habitants. Només en el cas que el Departament d'Educació no pugui accedir a les dades, el domicili s'ha d'acreditar amb el DNI o NIE de la persona sol·licitant o el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, escanejat o fotografiat enviat al correu electrònic del centre, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, cal enviar per correu electrònic el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa escanejat o fotografiat. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037), escanejat o fotografiat.
        3. Renda anual de la unitat familiar
 • En el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania, cal enviar per correu electrònic l'acreditació de beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, escanejada o fotografiada.

        4.  Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne/a, el pare, mare, tutor/a, un/a germà/ana.
 • Les dades s'obtindran electrònicament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Només en el cas que el Departament d'Educació no pugui accedir a les dades o si l'organisme emissor és d'altres comunitats autònomes, el criteri s'acredita enviant per correu electrònic la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, escanejada o fotografiada per les dues cares, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, escanejat a o fotografiat enviat al correu electrònic del centre.

        5. Expedient acadèmic: 
 • En el cas dels alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d'ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l'expedient, ja que s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s'ha pogut obtenir, cal enviar per correu electrònic el certificat de la qualificació, escanejat o fotografiat per les dues cares, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.  Altres casos consulteu apartat  documentació 

            CRITERIS COMPLEMENTARIS
 • En el cas de ser família nombrosa o monoparental.  Les dades s'obtindran electrònicament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Si no es pot accedir a les dades o si l'organisme emissor és d'altres comunitats autònomes, el criteri s'acredita enviant per correu electrònic el carnet de família nombrosa o monoparental vigent, escanejat i fotografiat  per les dues cares, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 

 5. consultar els resultats quan es publiquin les diverses llistes:
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 de juny IMPORTANT COMPROVAR PUNTUACIÓ,
 • presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny , 
 • centre assignat i llista d'espera 7 de juliol

 6. Fer la matrícula. del 8 al 14 de juliol