SOL·LICITUD I RECOLLIDA  TÍTOL BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

SOL·LICITUD

 • Un cop finalitzats els estudis postobligatoris, l’alumne/a ha de DESCARREGAR OMPLIR i ENVIAR a l'adreça: secretaria@isantaeugenia.cat  la   SOL·LICITUD   juntament (i en el mateix correu)  amb una foto del DNI, NIE  o PASSAPORT vigent i si és el cas una foto del DOCUMENT també vigent  que dona el dret d'exempció o reducció de taxes  per tal d'acreditar la condició que hi dóna dret.

 • Des de secretaria se li generarà  i se li enviarà (al correu des del que l'alumne ho ha so·licitat) un full de pagament de taxes del títol. El preu  està en funció dels estudis cursats.

 • Un cop pagades les taxes l'alumne  presentarà el JUSTIFICANT DE PAGAMENT i el document original de DNI, PASSAPORT O NIE i si és el cas el document original  presentat per l'exempció o reducció de taxes  presencialment  a la Secretaria de l'Institut havent sol·licitat cita prèvia en aquest link:
CITA PREVIA PER FINALITZAR TRÀMIT TÍTOL (cal  portar el justificant de pagament i dni, nie o pass original) 
 • En aquest moment presencial a la SECRETARIA  de l'Institut,  es  lliurarà a l’alumne/a un resguard del títol, que és vàlid fins que es rebi el títol oficial. Cal conservar aquest resguard ja que és necessari a l'hora de recollir el títol.

DOCUMENTACIÓ
 • La documentació que cal presentar és: l’original i la fotocòpia del DNI/NIE.
 • En el cas de tenir dret a exempció o reducció de les taxes d'expedició del títol, caldrà aportar el document original que haurà d'estar vigent, per tal d'acreditar la condició que hi dóna dret:
Exempcions:
 • Persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%
 • Persones que formin part d'una família nombrosa de categoria especial
 • Víctimes d'actes terroristes, així com els seus cònjuges i fills
Reducció del 50%:
 • Persones que formin part d'una família nombrosa de caràcter general i les famílies monoparentals
(Les famílies monoparentals tenen un màxim de reducció del 50%, tant si són de categoria general com de categoria especial. No obstant, si aquesta família monoparental té també el carnet de família nombrosa de categoria especial, tindrà una reducció del 100%, és a dir, l'exempció total)

RECOLLIDA
 • Quan el títol arriba a l’Institut, s’avisa a l’interessat/da mitjançant correu postal al domicili que consta al seu expedient acadèmic, indicant-li que ja pot passar a recollir-lo.
 • En rebre aquest avís, cal adreçar-se a la Secretaria del  centre per poder recollir el títol. És imprescindible presentar el resguard del títol i el DNI/NIE.
 • En el cas que la persona interessada no pugui recollir el títol personalment, pot autoritzar a algú altre que ho faci en nom seu. En aquest cas, caldrà portar l’imprès d’autorització signat i l’original i fotocòpia del DNI/NIE de la persona interessada i de la que vingui a fer el tràmit.
Podeu descarregar: model d'imprès d'autorització