Notícies
PREINSCRIPCIÓ A CICLES DE GRAU MITJÀ SEGON PERÍODE , SETEMBRE 2017[FP]
Dimarts, 05 de setembre de 2017

 S'obre un segon període d'admissió en què només poden participar: 


- les persones que van participar en el primer període i no van obtenir plaça i
- les persones que van obtenir plaça però no es van matricular.

Els participants han d'acreditar amb els certificats corresponents que compleixen els requisits d'accés i la qualificació dels estudis o de la prova que els dóna accés als cicles.

L'acreditació d'haver pres part en el procés de preinscripció ordinari es pot fer amb la còpia de la sol·licitud corresponent.

En cas que  després del període quedin places vacants, s'informarà a la pàgina web el procés de matrícula

Termini per presentar la sol·licitud i la documentació: 6 i 7 de setembre de 2017 horari secretaria de 10 a 13h
Llista d'admesos al centre: abans de la data d'inici del curs 2017-2018
 

En aquest segon període, els centres assignen les places segons l'ordre següent:

persones que van participar en el procés de preinscripció ordinari, complien els requisits d'accés al cicle i no van obtenir plaça, tenint en compte la qualificació al·legada,

persones que van obtenir plaça però no es van poder matricular perquè estaven pendents de la qualificació de setembre de l'ESO.
 

En cas d'empat, per ordenar les sol·licituds s'utilitza la qualificació global de l'ESO o dels estudis o prova que dona dret a l'accés. Si persisteix l'empat, l'ordre es determina per sorteig.

Documentació que cal presentar:

Imprès degudament omplert i signat. (DESCARREGUEU AQUÍ)

- Original i còpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne actualitzat.

- Original i còpia de la Targeta Sanitària Individual.

- Documentació dels estudis efectuats, s’admeten fotocòpies presentant l’original

SI L’ALUMNE ÉS MENOR D’EDAT, a més ha de presentar: 
• Original i còpia llibre família

• Original i còpia del DNI del pare/mare