Notícies
ACTIVITAT DOCENT A DISTÀNCIA[]
Dijous, 19 de març de 2020Tots els alumnes tenen tasques encomanades per part del professorat. 

Si hi ha informacions remarcables del seguiment de les mateixes, les indicarem a la intanet, com habitualment.

Mirem de vetllar, entre tots, perquè es realitzi la feina programada. Restem a la vostra disposició, a través del correu electrònic.